Trò chơi đi bộ đánh máy

Lựa chọn cấp độ và bấm vào nút Bắt đầu Trò chơi để bắt đầu!
Điểm 0 Lượt chơi 5 Thời gian 20

Chọn mức độ và bấm vào nút Start để bắt đầu trò chơi .
Cấp 1 có nghĩa là sẽ có thư từ bài học 1, cấp 2 từ bài học thứ 2 và như vậy.
Nhiệm vụ của bạn là tìm con đường ngắn nhất để các thư màu vàng bằng cách nhấn các chữ cái được màu xanh lá cây . Người cuối cùng bạn sẽ luôn luôn nhấn màu vàng.
Thời gian của bạn bị giới hạn - 20 giây.
Tùy thuộc vào thời gian , bạn sẽ có được điểm. Bao nhiêu giây vẫn còn, rất nhiều điểm bạn sẽ nhận được .
Nếu bạn nhấn phím không chính xác, bạn sẽ mất một cuộc sống. Cùng nhau bạn có 5 cuộc sống .