Trò chơi từ rơi

Lựa chọn cấp độ và bấm vào nút Bắt đầu Trò chơi để bắt đầu!
Điểm 0 Lượt chơi 5

Chọn mức độ và bấm vào nút Start để bắt đầu trò chơi .
Cấp 1 có nghĩa là sẽ có chữ cái, âm ​​tiết và từ từ bài học 1, cấp 2 từ bài học thứ 2 và như vậy.
Nhiệm vụ của bạn là gõ từ nhanh hơn họ đã giảm xuống . Kiểu chữ và nhấn Enter.
Nếu bạn không quản lý, bạn mất một cuộc sống. Cùng nhau bạn có 5 cuộc sống .
Mỗi từ đánh máy một cách chính xác hoặc âm tiết mang lại cho bạn điểm. Bạn có rất nhiều điểm bao nhiêu chữ viết này đều từ đánh máy .