ಪದ ಡ್ರಿಲ್ 1

0
ಚಿಹ್ನೆಗಳು
0%
ಪ್ರಗತಿ
0
ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪದಗಳು
0
ದೋಷಗಳು
100%
ನಿಖರತೆ
00:00
ಕಾಲ
1
2
3
4
5
6
7
8
(
9
)
0
-
Back
Tab
Caps
ಿ
Enter
Shift
,
|
.
Shift
Ctrl
Alt
AltGr
Ctrl