بازی سقوط بلوک

سطح بازی را انتخاب کنید و برای شروع دکمه ی شروع بازی را بزنید.
امتیاز 0 جان 5

سطح را انتخاب کنید و با کلیک بر روی دکمه بازی شروع شروع می شود.
سطح 1 به معنی وجود خواهد داشت که نامه ها را از 1 درس، سطح 2 از درس 2 و غیره.
وظیفه شما این است به حروف سریع تر از آنها کاهش یافته است.
اگر شما را مدیریت نمی کند، شما یک زندگی از دست بدهند. با هم شما باید 5 زندگی می کند.
هر حرف درستی تایپ به شما می دهد یک نقطه.