بازی پیاده روی تایپی

سطح بازی را انتخاب کنید و برای شروع دکمه ی شروع بازی را بزنید.
امتیاز 0 جان 5 زمان 20

سطح را انتخاب کنید و با کلیک بر روی دکمه بازی شروع شروع می شود.
سطح 1 به معنی وجود خواهد داشت که نامه ها را از 1 درس، سطح 2 از درس 2 و غیره.
وظیفه شما این است برای پیدا کردن کوتاه ترین راه به نامه زرد با فشار دادن حروف است که سبز رنگ. یکی از آخرین شما همیشه زرد را خواهد داشت.
زمان شما محدود است - 20 ثانیه صورت گرفت.
با توجه به زمان صرف شده، شما امتیاز دریافت کنید. چگونه بسیاری از ثانیه باقی می ماند، به طوری که بسیاری از نقاط به شما خواهد شد.
اگر کلید نادرست را فشار می دهید، شما یک زندگی از دست بدهند. با هم شما باید 5 زندگی می کند.