بازی چشمک

سطح بازی را انتخاب کنید و برای شروع دکمه ی شروع بازی را بزنید.
امتیاز 0 جان 5

سطح را انتخاب کنید و با کلیک بر روی دکمه بازی شروع شروع می شود.
سطح 1 به معنی وجود خواهد داشت که نامه ها را از 1 درس، سطح 2 از درس 2 و غیره.
وظیفه شما این است به نوع نامه قبل به نظر می رسد یکی از جدید وجود دارد.
اگر شما را مدیریت نمی کند، شما یک زندگی از دست بدهند. با هم شما باید 5 زندگی می کند.
هر حرف را به درستی و در زمان تایپ به شما می دهد یک نقطه.