بازی سقوط واژه ها

سطح بازی را انتخاب کنید و برای شروع دکمه ی شروع بازی را بزنید.
امتیاز 0 جان 5

سطح را انتخاب کنید و با کلیک بر روی دکمه بازی شروع شروع می شود.
سطح 1 بدان معنی است که وجود خواهد داشت حرف، هجا و کلمات از 1 درس، سطح 2 از درس 2 و غیره.
وظیفه شما این است به نوع کلمات سریعتر از آنها کاهش یافته است. نوع کلمه و مطبوعات را وارد کنید.
اگر شما را مدیریت نمی کند، شما یک زندگی از دست بدهند. با هم شما باید 5 زندگی می کند.
هر کلمه یا هجا را به درستی تایپ به شما می دهد نقطه است. شما باید نقاط بسیار چقدر حرف در کلمه تایپ شده می باشد.