ಫಾಲಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳ ಗೇಮ್

ಮಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆಮಡಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಸಲು ಗೇಮ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!
ಸ್ಕೋರ್ 0 ಲೈವ್ಸ್ 5

ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಗುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಪಾಠ 1 ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇ ಪಾಠದ ಸಂಕೇತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ,ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಠ 2 ರಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಪಾಠದ ಸಂಕೇತಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ.
ಪ್ರತೀ ಸಂಕೇತಕ್ಕೆ ಅವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ 5 ಲೈಫ್ ಗಳಿವೆ.
ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತೀ ಸಂಕೇತವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ .