ಬ್ಲಿಂಕ್ ಗೇಮ್

ಮಟ್ಟದ ಆಯ್ಕೆಮಡಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಸಲು ಗೇಮ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ!
ಸ್ಕೋರ್ 0 ಲೈವ್ಸ್ 5

ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಸಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಗುಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಪಾಠ 1 ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇ ಪಾಠದ ಸಂಕೇತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಠ 2 ರಲ್ಲಿ 2 ನೇ ಪಾಠದ ಸಂಕೇತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಅಕ್ಷರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇರುವ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ.
ನಿಮಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ 5 ಲೈಫ್ ಗಳಿವೆ.
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತೀ ಅಕ್ಷರವು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.